Integritetspolicy

Ansvarig för personuppgifter
Menue Group AB är den person som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter (organisationsnummer: 559073-7606, Grönfinksgatan 20, 254 50 Helsingborg). Ansvarig personuppgifter ansvarar för Menue Group AB: s "Gastromarket" -behandling i enlighet med gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlas in om dig som kund och varför?
Här beskriver vi de syften för vilka vi behandlar personuppgifter, de kategorier av personuppgifter som behandlas och den rättsliga grunden för vilken behandlingen utförs för dig som kund eller registrerad person eller företag på Menue Group AB "Gastromarket"

För att hantera order / inköp:

Personuppgifter behandlas till:
• Leverera en beställd / köpad produkt inklusive leverans eller kontaktinformation angående leverans.
• Hantera betalningar.
• Adresskontroll mot externa källor, till exempel Statens personliga adressbok, SPAR.
• Hantera återvändande, klagomål och garantisaker.

De behandlade kategorierna av personuppgifter är:
• Namn
• Kontaktinformation (t.ex. adress, e-post, telefonnummer).
• Betalningsinformation (t.ex. transaktionsreferens, transaktionsdatum).
• Personligt identifieringsnummer / organisationsnummer
• Kundnummer
• Betalningshistorik
• Beställningsinformation, till exempel vilken artikel som har beställts eller om artikeln ska levereras till en annan adress.

Rättslig grund: 
Slutförande av köpeavtal.
Behandlingen är nödvändig för att möta ditt och vårt intresse för att hantera kundtjänst frågor.

För att uppfylla lagliga skyldigheter (T EX angående krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system

Personuppgifter behandlas till:
• Följ rättsliga skyldigheter enligt lag, domar eller regeringsbeslut. Sådana krav kan till exempel hänvisa till produktansvar och produktsäkerhetskrav som kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, till exempel i händelse av brist eller hälsorisk eller i den utsträckning som krävs enligt redovisningslagen. eller penningtvättlagen och kan tillskrivas en person.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:
• Namn
• Kontaktinformation (t.ex. adress, e-post, telefonnummer).
• Din korrespondens.
• Detaljer om köpdatum, köpplats, defekt / klagomål på produkten.
• Mina sidor Användarinformation.
• Personligt identifieringsnummer / organisationsnummer.
• Betalningsinformation.

Rättslig grund: 
Rättslig skyldighet
För att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system:

Personuppgifter behandlas till:
• Gör tjänster mer användarvänliga.
• Utveckla support för att förbättra produkt- och logistikflöden
• Utveckla support för att utveckla och förbättra vårt produktsortiment.
• Ge dig möjlighet att påverka vårt sortiment.
• Utveckla support för att förbättra IT-system för att öka säkerheten för våra besökare och kunder i allmänhet. 

Kategorierna av behandlade personuppgifter är:
• Köp och användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistoria). • Ålder • Bostadsort
• Din korrespondens och feedback om våra tjänster och produkter.
• Teknisk information om enheter som används och inställningar, som språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
• Information om hur du interagerade med företaget, dvs. hur tjänster användes, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur tjänster kan nås och när de lämnar tjänsten etc. Laglig grund: legitimt intresse. Behandlingen är nödvändig för att möta vårt och ditt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

För att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Personuppgifter behandlas till:
• Undersök eller förhindra bedrägeri eller andra brott.
• Förhindra skräppost, trakasserier, försök till olaglig inloggning på användarkonton eller andra förbjudna åtgärder.
• Skydda och förbättra vår IT-miljö från attack och intrång.

De behandlade kategorierna av personuppgifter är:

• Köp och användargenererad data (t.ex. klicka och besök historik).
• Personnummer.
• Datarelaterade enheter som används av kunden och inställningar, såsom språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.

Detaljer om hur våra digitala tjänster används.

Rättslig grund: Rättslig skyldighet om det finns ett sådant alternativt legitimt intresse (om det inte finns någon rättslig skyldighet) om behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller förhindra, utreda och förebygga brott mot företaget.

Dela och överföra
Personuppgifter kan överföras för nödvändig behandling till andra företag som Menue Group AB "Gastromarket" samarbetar med, till exempel inom marknadsföring, distribution och transport, betalningslösningar och IT-tjänster.

När din personliga information delas med Menue Group AB "Gastromarket" -partners, bör uppgifterna behandlas enligt Menue Group AB "Gastromarket" -instruktioner.

Och för Menue Group AB "Gastromarket", och för syften som endast överensstämmer med de syften för vilka Menue Group AB "Gastromarket" har samlat informationen.

Dessutom kan Menue Group AB "Gastromarket" enligt lag tvingas att lämna information till myndigheter (t.ex. polis och skattemyndigheter). Menue Group AB "Gastromarket" kan dessutom avslöja personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (till exempel leverantörer av betalningstjänster och banker) och företag som handlar med allmän godstransport (t.ex. logistikföretag och speditörer). I sådana fall behandlar partner uppgifterna som oberoende administratörer av personuppgifter i enlighet med deras egna sekretesspolicyer och hanteringsinstruktioner.

Lagring av personuppgifter
Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än nödvändigt för syftet med behandlingen. Detta innebär att data kommer att raderas eftersom de inte längre är relevanta eller nödvändiga för analys eller direkt marknadsföring och de syften för vilka de har samlats in.

All hantering av personuppgifter garanterar alltid hög säkerhet och konfidentialitet.

Dina rättigheter och val


Rätt till tillgång:
Vi vill vara öppna och öppna om hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om behandlingen av personuppgifter som görs har du rätt att begära tillgång till din information som vi tillhandahåller i form av en så -kallade "registerutdrag (syfte, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterier för att bestämma lagringsperiod). Om vi får en begäran om åtkomst kan vi begära ytterligare information för att säkerställa vilken information du vill ha att dela och vi publicerar.

Informationen om rätt person.

Rätt till rättelse:
Du har alltid rätt att begära att din personliga information korrigeras om informationen är felaktig.

Inom det angivna syftet har du också rätt att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter. Du som är registrerad i Menue Group AB "Gastromarket" kan uppdatera din information på mina sidor www.gastromarket.se

Raderingsrätt:
Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi har att göra med:

• Uppgifterna är inte längre nödvändiga för de syften för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du har återkallat ett samtycke som behandlingen bygger på och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
• Du motsätter dig en räntebalans av legitimt intresse som vi har gjort och det finns inget legitimt intresse i Menue Group AB "Gastromarket" som väger tyngre.
• Du motsätter dig behandling för direkt marknadsföring.
• Personuppgifter behandlas olagligt.
• Personuppgifter måste raderas för att följa en juridisk skyldighet som vi är föremål för.
• Dina personuppgifter har samlats in från ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvar för i samband med tillhandahållande av informationssamhällets tjänster, till exempel sociala medier. Det kan vara anledning för oss att inte följa din begäran om radering om det finns lagliga skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en juridisk skyldighet som vi är föremål för eller för att fastställa, verkställa eller försvara juridiska fordringar.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att invända mot vissa typer av behandling:
Kvalificerat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stöder dig i ett legitimt intresse som vi har om du har personliga skäl till situationen. Vi kan dock fortsätta att behandla din information, även om du motsätter dig din behandling, om vi har tvingande berättigade skäl för din övervägande som beaktar ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som gjorts för direkt marknadsföring):
Du kan göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring.

Invändningen inkluderar också analyser av personuppgifter (till exempel profilering) som utförts för direkt marknadsföringsändamål. Om du motsätter dig direkt marknadsföring kommer vi att avbryta behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet och avsluta alla direkta marknadsföringsåtgärder.

Naturligtvis har du möjlighet att bara neka post och personliga erbjudanden i vissa kanaler. Om du väljer att avslå vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål kanske du inte får personliga erbjudanden eller information från oss. Du som är en registrerad kund hos oss kan när som helst ändra dina inställningar på Gastromarket.se

Du kan också kommunicera din önskan att ändra dina val i e-postkommunikation med oss. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för hjälp med att anpassa dina val.

Hantering av personnummer
Vi behandlar bara ditt personliga identitetsnummer när det är tydligt motiverat för ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller av något annat skäl. I de fall det räcker använder vi istället ditt kundnummer för att minimera användningen av personnummer så mycket som möjligt.

Klaga
Kontakta oss gärna om du har frågor eller klagomål angående behandlingen av din personliga information. Men du har också alltid rätten att klaga på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter
Ansvarig: Peter Olausson
E-post: sales@greekgrandma.com
Adress: Menue Group AB, Grönfinksgatan 20, 254 50 Helsingborg, Sverige

Ändringar av policyn
Denna sekretesspolicy kan uppdateras för att uppfylla nya juridiska eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av sekretesspolicyn är alltid tillgänglig på den här sidan. Senast uppdaterad 2019-09-05.

Vid väsentliga förändringar (såsom syftena med behandling av personuppgifter eller kategorier av personuppgifter), kommer du att få information om detta via e-post eller på gastromarket.se